Program za razvoj socijalnih veština kod dece

Teškoće u ostvarivanju pozitivnih socijalnih odnosa sa vršnjacima često su posledica ispoljavanja socijalno nepoželjnih oblika ponašanja, odnosno deficita odgovarajućih socijalnih veština.

SOCIJALNE VEŠTINE PREDSTAVLJAJU SOCIJALNO PRIHVATLJIVA NAUČENA PONAŠANJA KOJA OMOGUĆAVAJU POJEDINCU DA OSTVARUJE INTERAKCIJE S DRUGIMA NA NAČIN KOJI DOVODI DO POZITIVNIH I IZBEGAVANJA NEGATIVNIH REAKCIJA.

Istraživanja upućuju da se učenici koji imaju probleme u ostvarivanju kvalitetnih interpersonalnih odnosa suočavaju sa emocionalnim, bihevioralnim i akademskim teškoćama. Socijalna prilagođenost u detinjstvu uslov je uspešnog funkcionisanja pojedinca u kasnijim periodima života.

SOCIJALNU KOMPETENCIJU ČINE: vršnjačka prihvaćenost, socijalno ponašanje, socijalne veštine,komunikacione veštine, bihevioralne kompetencije, socijalno znanje i ciljevi.

PROGRAMI VEŽBANJA SOCIJALNIH VEŠTINA primenjuju se kod dece koja ispoljavaju asocijalno i antisocijalno ponašanje, neprihvaćeni su među vršnjacima, kod učenika koji imaju teškoće u učenju, probleme mentalnog zdravlja ili kao preventivni programi kod socijalno deprivirane dece.
Grupa za razvoj socijalnih veština namenjena je deci od 7 do 12 godina koji imaju poteškoća u svakodnevnim socijalnim situacijama i u interakciji sa vršnjacima.