PP prevencija

Aktivnosti primarne pedagoško-psihološke prevencije (PPPP) u cilju ovladavanja životnim veštinama i promociji zdravog životnog stila realizuju se edukacijom u grupi, korišćenjem tehnika radioničarskog rada.

Unapređenje duševnog zdravlja korisnika podrazumeva povećanje svesti o sebi, svojoj životnoj poziciji, samorazvoj i aktualizaciju sopstvenih potencijala. Takođe i usvajanje veština potrebnih za uspešan lični rast i razvoj, jačanje samopouzdanja, razvoj pozitivne slike o sebi, prihvatanje odgovornosti za sebe i sopstveni život.

Preventivne aktivnosti usmerene su i na veštine ovladavanja stresom i ''učenjem za život'': razvijanje individualnih moći za prevladavanje životnih kriza i stvaranje šansi za dalji razvoj.

Promena odnosa prema sebi i usvajanje mehanizama prevladavanja razvija veštine ovladavanja stresom. Veštine koje razvijamo su veštine potrebne za opstanak i razvoj,veštine potrebne za komunikaciju sa drugima,veštine potrebne za život u zajednici i u specifičnim situacijama.

Edukativno-iskustveni programi za decu i mlade su tematske edukativno-iskustvene radionice preventivnog karaktera koje imaju za cilj podsticanje kreativnog i zdravog odrastanja,podsticaj psiho-socijalnog razvoja, prihvatljivog socijalnog ponašanja, negovanje drugarstva i druženja, podrška socijalnoj integraciji;